PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Časopis DUHA 2015

Knihovnice Obecní knihovny Vrbice – Bc. Klára Beranová

Vydáno: 2015-11-10 (All day)
V rubrice: Knihovnické osobnosti JMK
Autor: Jarmila Smolová

Zapeklitá cesta ke knihovně

Klára Beranová vystudovala Střední odbornou školu obor knihovnictví a informační služby. Svůj rozvoj chtěla dále věnovat vedení mimoškolního vzdělávání, volnočasových aktivit a andragogice, proto dále absolvovala bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor Sociální pedagogika a poradenství. Již tedy nepočítala, že by se k původnímu zaměření knihovnice někdy vrátila. Cesty osudů jsou ale zapeklité.

Klára Beranová

V rámci své praxe využila v roce 2012 nabídku starosty na zapojení se do tvorby Strategického plánu rozvoje obce Vrbice a začala pronikat do tajů chodu obce – a to nejen té úřednické, ale zejména komunitní. A bylo to setkání vskutku šťastné. V té době totiž „ležely na stole“ dva klíčové projekty, které pozitivně ovlivnily rozvoj obce Vrbice. Byla to stavba Centra volného času Kalubáček, které vzniklo nástavbou nad mateřskou školou, a v němž knihovna měla být středobodem a spojovacím článkem. Původní knihovna se nacházela ve staré budově, která byla vlhká, popraskaná a přes soustavnou údržbu nevyhovující. Rozhodně by se toto místo nedalo nazvat ideálním pro setkávání občanů a pro činnosti dnes již v nové knihovně samozřejmé.

Obec zároveň nechtěla stavět novou budovu – ono se dobře staví, ale hůř se poté udržuje a provozuje. Došlo tedy k nástavbě mateřské školy, ve které vznikly prostory pro novou knihovnu, herní místnost pro setkávání zejména předškoláků, keramická a rukodělná dílna a hudební zkušebna. Poslední dvě jmenované místnosti již byly oslím můstkem na druhý projekt, který ovlivnil další spolupráci – projekt přeshraniční spolupráce ČR-SR s partnerskou obcí Vrbovce s názvem „Od Pálavy po Myjavu, všeci tvoří a zpívajú“. Tento projekt zahrnoval tradiční rukodělnou činnost – keramiku a hudbu. Společná práce a dobrá muzika uměly lidi vždy stmelit.

Není nad to být u zrodu něčeho tak zásadního. Vrbice je malá obec v srdci Modrých Hor, žije v ní něco málo přes tisíc obyvatel a je proslulá zejména svými sklepy v lokalitě Stráž. Zemědělství (zejména vinařství a vinohradnictví) je klíčovým odvětvím, které zásadně vytváří krajinný ráz okolo obce a ovlivňuje její chod v průběhu roku. I s těmito zdánlivě nesouvisejícími vstupy je nutno počítat a podřídit mu chod knihovny a CVČ Kalubáček.

Nová knihovnice byla postavena před několik nelehkých úkolů – přestěhovat knihovnu, razantně zredukovat a zatraktivnit knihovní fond, udělat z knihovny živý organismus a organizovat dění v CVČ Kalubáček. Dnes již můžeme tvrdit, že se jí tyto úkoly povedly, ale knihovnice i obec neustále plánují, jak dále toto místo zvelebovat a jaké nové a zajímavé aktivity svým občanům nabídnout.

Klára Beranová má dnes na starosti chod knihovny, organizaci akcí v knihovně, vedení kurzů keramiky, vedení kurzů v knihovně, kompletní tvorbu Vrbeckého zpravodaje (sazba, grafika i tisk) a vedení obecní kroniky. To vše jí zabere tři čtvrtě úvazku, zbylou čtvrtinu úvazku působí jako vychovatelka ve školní družině při ZŠ Vrbice. Je tedy v přímém kontaktu s tou nejpočetnější skupinou, na níž je potřeba dnes stavět – s dětmi. Je aktivní také ve spolupráci s vrbeckými spolky, a aby toho nebylo málo, stala se v roce 2014 také zastupitelkou obce. Mít knihovnici v zastupitelstvu je oboustranně výhodné. Jednak knihovna realizuje projekty adekvátně velikosti obce a jejímu rozpočtu, jednak zástupci obce sami poznávají, že knihovna je místem, které své občany může posunout v mnoha směrech dále.

Klára Beranová si neustále prohlubuje své znalosti a vyměňuje si zkušenosti se svými kolegyněmi. V minulosti se zúčastnila Knihovnického kurzu, kurzu Služby knihoven, Efektivní komunikace se čtenáři nebo projektu BiblioEduca. Knihovnice se také se svou knihovnou zapojila do SKIP Velká Morava a do projektu Benchmarking knihoven. Obec se zúčastnila soutěže Vesnice roku 2015 a knihovna byla nominována do soutěže Knihovna roku 2015.

Velmi úzce spolupracuje s Městkou knihovnou Břeclav – útvarem regionálních služeb. Nabízené a poskytované služby pravidelně využívá a zúčastňuje se připravovaných akcí, porad a vzdělávacích aktivit. O své práci říká: „Mým cílem je nabízet pohodové aktivity, které budou naše občany sbližovat a rozvíjet. Z knihovny nechci jen půjčovnu knih, ale komunitní centrum, neutrální prostor pro jednání, vzdělávání, tvoření, ale také odpočinkovou zónuKnihovna je pro mě spojovacím prvkem, který spojuje spolky, tvořivou činnost a obec“. Důkazem toho také je, že od roku 2015 se konají v knihovně veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Knihovna je výzva

Největší část plánovaných akcí věnuje knihovnice dětem a to jak předškolního tak i školního věku. Díky práci v Základní škole a odborným praxím v Mateřské škole má k dětem i jejím rodičům velmi blízko. V průběhu celého roku děti navštěvují knihovnu v rámci knihovnických lekcí, besed s ilustrátory a spisovateli, kdy knihovnu například navštívil Adolf Dudek nebo Jiří Šandera. Knihovnice spolupracuje na akcích i s vedením škol, a tak se zapojují do akcí jako je Noc s Andersenem, Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, Čtenářské pasy, nebo projekt Čteme celá rodina, který je zaměřen na děti, rodiče a prarodiče a bude sestávat z několika různých aktivit.

Stěžejní aktivitou projektu bude čtení rodičů dětem, děti rodičům a prarodiče dětem. Tato čtení budou probíhat 1x za měsíc v odpoledních hodinách, kdy se děti, rodiče a prarodiče setkají v knihovně a začne předčítání dětských knih. Další podpůrnou aktivitou bude setkání dětí s ilustrátory a autory dětských knih. Tímto projektem se knihovna zapojila do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Knihovnice aktivně usiluje o rozvoj dětského čtenářství, také navštěvuje 1x ročně hodiny čtení a zapojuje se s dětmi do projektu Čtení pomáhá.

Přes tyto klasické aktivity se knihovnice snaží i o netradiční akce a tak se letos s dětmi zapojili do projektu Food revolution day, která byla na podporu zdravé životosprávy a zdravého jídla. O letních prázdninách se uskutečnil pro děti ze Základní školy příměstský tábor nazvaný Dobrodruzi v knihovně, kde se děti měly možnost seznámit s řadou aktivit, které se v budoucnosti mohou stát jejich stálými koníčky, poznat nové kamarády, rozvíjet důležité schopnosti a dovednosti. Prioritou byla podpora schopnosti spolupráce, správné komunikace a zdravého sebevědomí. Děti se také díky výletům mohly přirozeným způsobem seznamovat s přírodou, prohlubovat svůj vztah k ní a učit se ekologickým zásadám.

Pro dospělé čtenáře a uživatele vymýšlí knihovnice akce, kde se snaží zapojit spolky nebo zajímavé občany z obce a jejich přátele, kteří se podělí se svými zážitky z cest. Občané tak již mohli navštívit přednášku o Tibetu, Malawi, nebo přednášky Peklo Dakaru bratrů Chytkových. Velmi populární je také promítání dokumentů z projektu Jeden svět, Týden knihoven, Březen měsíc čtenářů nebo kurz práce na počítači Nebojte se počítače. Každé takové setkání je ve znamení pohody s kvalitním čajem, či kávou, kterou si můžete kdykoliv v knihovně dát. Velmi netradiční akcí je i Degustace vín v knihovně spojené se seznamováním nových vinařských lokalit.

A nejbližší plány? Vzdělávání občanů v oblasti finanční gramotnosti, v problematice „šmejdů“, ale i v PC vychytávkách a nebo také v trénování paměti. V plánu je i knihobudka a projekty jako Geocaching nebo hra Exit room. I pro tuto knihovnu platí, že užívaný termín „neprofesionální knihovna“ není na místě!

Budova Obecní knihovny VrbicePasování prvňáčkůPříměstský tábor Dobrodruzi v knihovně

 

SMOLOVÁ, Jarmila. Knihovnice Obecní knihovny Vrbice – Bc. Klára Beranová . Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 4 [cit. 2015-12-16]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/knihovnice-obecni-knihovny-vrbice-bc-klara-beranova>. ISSN 1804-4255.