PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Jižní Morava čte

Městská knihovna v Břeclavi společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně připravila projekt s cílem podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí. Ve všech knihovnách Jihomoravského kraje je od začátku září vyhlášena literární soutěž pro děti a mládež na téma Mýty a legendy mého kraje. Povídky, pohádky, eseje či básničky na motivy legend a pověstí skutečných či vymyšlených v maximálním rozsahu pěti stran budou moci děti odevzdávat do 30. října 2016. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích 6-9 let a 10-18 let. Děti se při slavnostním vyhlášení na konci listopadu u příležitosti Dne pro dětskou knihu, mohou těšit na zajímavé ceny a pozvánku do brněnského divadla.

Pravidla soutěže:

I. Účastníci

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež Jihomoravského kraje od 6 do 18 let:

I. kategorie: 6 - 9 let

II. kategorie: 10 - 18 let

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2016.

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, případně kontakt na zákonného zástupce.

II. Soutěžní práce

Rozsah soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 5 stran textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných či vymyšlených legend a pověstí musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín pro odevzdání prací: 30. října 2016.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením se uskuteční v zapojených knihovnách v rámci aktivit doprovázejících celostátní akci Den pro dětskou knihu (26. 11. 2016). 

III. Údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, ve které uvedou: jméno, datum narození, adresu, e-mail, telefon, adresu školy a třídu.
U dětí do 15 let kontakt na zákonného zástupce.

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

IV. Autorská práva

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěže
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.

Účastníci soutěže poskytují souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

V. Hodnocení a odměny

Soutěžící práce bude hodnotit zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie bude oceněna pouze jedna práce. Vítěz z každé kategorie se zúčastní (v doprovodu jednoho rodiče, prarodiče či knihovníka, tzn. v počtu dvou osob) slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v sobotu 3. 12. 2016 v brněnském Divadle Polárka.

Poznámka:

1) Podmínkou účasti v soutěži není registrace v místně příslušné knihovně zapojené do projektu.

2) Možným místem pro napsání a vytištění soutěžních prací jsou knihovny zapojené do projektu. Účastníci mohou využít asistované pomoci knihovníka.

 

Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.