PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Statistika

Rok Knihovní fond Počet obyvatel Čtenáři celkem Čtenáři do 15 let Návštěvy Výpůjčky
2000 6915 1101 87 62 632 2751
2001 7046 1095 85 62 731 2985
2002 7158 1108 92 67 634 2851
2003 7222 1121 78 56 419 1758
2004 7321 1126 79   472 2014
2005 7422 1100 97   830 3199
2006 7767 1103 90 88 762 3654
2007 7915 1100 87 57 742 3452
2008 8115 1110 89 61 781 3543
2009 8354 1119 84 42 1043 3823
2010 8149 1122 87 43 955 3326
2011 8342 1124 81 31 909 4349
2012 8496 1127 92 64 868 4947
2013 6536 1107 103 52 464 1157
2014 6557 1090 123 61 2027 3233
2015 6579 1087 224 62 2706 2937
2016 6778 1085 112 48 2887 1724
2017 6500 1084 152 58   1880

 

Standardy pro dobrou knihovnu

Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi. Všechna kritéria mají sice povahu doporučení, ale jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Základní kritéria jsou diferencována podle počtu obyvatel obce. Standardy vymezují i klíčové činnosti vztahující se k informacím, gramotnosti, vzdělávání a kultuře: vytváření a posilování čtenářských návy­ků od raného dětství; podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání; poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj; povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže; podpora uvědomělého přístupu ke kultur­nímu dědictví a k hodnotám umění a po­kroku vědy; zajišťování přístupu ke všem kulturním for­mám prezentace reprodukčního umění; podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti; podpora tradice lidové slovesnosti; zpřístupňování všech druhů obecních in­formací; poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám; podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti; podpora a podíl na všech akcích a pro­gramech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. – je-li to třeba – pod­něcování takových aktivit.

Vrbice se týká kategorie 1001 - 3000 obyvatel.

  • Provozní doba  - 15 až 23 hodin/týdně  (celostátní průměr = 11)
  • Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů (na 1 obyv.) - 30 až 45 Kč (průměr = 26), 10% roční obnovy knihovního fon­du ve volném výběru novými přírůstky, nejméně 75 % knihovních jednotek ve volném výběru
  • Umístění knihovny - doporučuje se umístění knihovny v centru nebo v blízkosti centra obce.
  • Plocha určená pro uživatele - v obci nad 1000 obyvatel má mít k dispozici nejméně 60m²
  • Studijní místa pro uživatele - 9 až 10 míst (celostátní průměr = 9)
  • Přístup k Internetu a informačním technologiím - 2 až 3 (celostátní průměr = 2)
  • Webová prezentace - webová prezentace má vlastní doménu na internetu nebo využívá domény své­ho provozovatele. Skládá se ze souboru digitálních dokumentů obsahujících zá­kladní informace o knihovně a zprostřed­kujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, online výpůjční služ­by, online informační služby)
  • Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu - knihovny působící v obcích s po­čtem obyvatel vyšším než 500 nabízí elektro­nický katalog knihovny, který může veřejnost využívat prostřednictvím dálkového přístupu. Jde o databázi bibliografických záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. Knihovna nabízí on-line katalog na internetu prostřednictvím svých webových stránek. Návštěvník ho může využít k vyhledávání informací přímo v knihovně nebo kdekoliv mimo knihovnu a v kteroukoliv dobu, je k dispozici 24 hodin, sedm dnů v týdnu
  • Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání - dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimál­ně 48 pracovních hodin.
  • Měření spokojenosti uživatelů knihovny - indikátor spokojenosti uživatelů knihov­ny starších 15 let: Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.  Škála pro hodnocení spokojenosti s knihov­nickými službami: velmi dobré, dobré, přiměřené, špatné, velmi špatné. Indikátor spokojenosti uživatelů knihov­ny do 15 let: Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobré. Škála pro hodnocení spokojenosti s knihov­nickými službami: dobré, přiměřené, špatné. Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidel­ně každých 5 let pomocí standardizované­ho dotazníku (ankety). Hodnocení knihov­nických služeb se provádí u uživatelů nad 15 let a u uživatelů do 15 let. Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují výkony knihoven pomocí mě­ření spokojenosti uživatelů pro potřeby ří­zení a financování knihovny. Cílem měření je poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují knihovnické služby.

A jak si tedy vedeme?

Provozní doba knihovny je 11,5 hodin týdně. Plocha knihovny je 90 m². Nově přestěhovaná knihovna je v centru obce. Studijních míst je pro uživatele celkem 20 a přístup na Internet je možný na třech počítačích. Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou http://knihovna.vrbice.cz/, tvorbu a údržbu provádí knihovnice, webová prezentace zahrnuje základní informace o knihovně, on-line katalog (OPAC) s odkazem na Souborný katalog ČR aj. Knihovnice se dalšímu vzdělávání věnuje v doporučeném rozsahu 48 hodin ročně (školení, porady). Anketa o spokojenosti uživatelů probíhá pravidelně v průběhu roku. Knihovna nesplňuje 10% obnovu knihovního fondu ročně.