PASOVÁNÍ
školka
děti
knihy
dakar 2

Zaměstnanci

Knihovníci:

 • Vlasta Hyclová
 • 1991 - 1994 Alena Cichrová
 • 1994 - 2013 Petra Kadrnková
 • 2013 - současnost Klára Beranová

 

Kodex knihovníka:

Vždy mají základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven. Činí tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s vyjímkami uvedenými v zákoných předpisech. Nenese však odpovědnost za  následky užití informací získaných z dokumentů nebo v knihovně. Usiluje o všestranou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení. Poskytuje své služby uživatelům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status. Respektuje práva autorů a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se zákonnými předpisy. Respektuje práva uživatelů na soukromí a anonymitu, vztahy s ním, zakládá na espektu k jejich osobnostem a informačním potřebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity. Svým profesionálním jednáním a loajálním chováním přispívá k dobré pověsti knihovny na veřejnosti. Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve společnosti. Je si vědom své příslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z různých  typů knihoven, udržuje s nimi úzké kontakty a spolupracuje s kolegy, kteří patří do šírší sítě paměťových institucí. Sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotním vzděláváním a profesní zdokonalování. 


Knihovník v přímých službách (NSP - Národní soustava povolání)

Knihovník v přímých službách vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s uživateli vztahující se k jejich členství v knihovně, výpůjčním a reprografickým službám.
 • Registrace uživatelů, vystavení uživatelských průkazů, práce s osobními údaji uživatele.
 • Poskytnutí výpůjčních služeb a jejich evidence, vydávání a přebírání dokumentů a kontrola vrácených dokumentů.
 • Rozeslání upomínek, vyřízení rezervací.
 • Příprava pro poskytnutí meziknihovních a dodávacích služeb, evidence požadavků a způsobu jejich realizace, spedice listovních a balíkových zásilek.
 • Poskytnutí reprografických a kopírovacích služeb, zhotovení kopií z připravených předloh skenováním a kopírováním, kalkulace podle ceníku.
 • Vedení pokladny a evidence plateb; manipulace s hotovostí, uzávěrky tržeb, odvody a statistika plateb.
 • Dozor v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších prostorách s volným přístupem k fondu.
 • Vedení operativní evidence přímých služeb.
 • Kalkulace poskytovaných placených služeb podle ceníku.

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví.

Odborné znalosti

 • knihovnické a informační služby
 • normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.)
 • profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů
 • automatizované knihovní systémy české i zahraniční
 • informační potřeby a bariéry
 • literatura
 • elektronické informační zdroje a nástroje
 • formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb
 • organizace a ochrana knihovního fondu
 • pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí
 • vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví

Odborné dovednosti

 • evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností
 • zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů
 • orientace v základních elektronických informačních zdrojích
 • ovládání automatizovaného knihovního systému
 • poskytování výpůjčních služeb v knihovnách
 • pořádání knihovních fondů
 • revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností
 • odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách
 • orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí
 • orientace v aktuálně vydávaných titulech
 • formální a obsahová analýza textu, rychlé čtení